Size bir telefon kadar yakınız
+90 222 222 0 911
Dil Seçin
tr
Dil Seçin
tr

İş Başvurusu Bilgilendirme

Anasayfa » İş Başvurusu Bilgilendirme

İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN KİŞİSEL VERİLERE DAİR BİLGİLENDİRME

İşbu bilgilendirme metninde KANUN, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu; ŞİRKET, Kırmızı Toprak Mh. Basın Şht. Cd. 42-B Odunpazarı / Eskişehir adresinde faaliyet gösteren ProES Güvenlik Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen veya eş kontrol hakkına sahip olunan tüzel kişileri; Kişisel Veri, ADAY’ın her türlü kişisel verisini ve özel nitelikli kişisel verisini ifade eder.


ŞİRKET, Kişisel Verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; KANUN’un 10. maddesi gereğince Kişisel Verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KANUN uyarınca, Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak ŞİRKET tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İş başvuru formu ile toplanan Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ŞİRKET’imizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, ŞİRKET’imizin ve ŞİRKET’imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini, ŞİRKET’imizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ŞİRKET’imizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla KANUN’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan Kişisel Verileriniz; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ŞİRKET’imizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, ŞİRKET’imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini, ŞİRKET’imizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ProES Güvenlik Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti ve/veya iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, KANUN’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerin yurt içine ve yurt dışına aktarım şartları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Bu süreçte Kişisel Verileriniz, ŞİRKET’imiz tarafından www.proesguvenlik.com internet sitemiz, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan sair kariyer siteleri üzerinden veya fiziki ortamda, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ŞİRKET’imiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek amacıyla başvuru formu ile veya öz geçmişiniz vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan Kişisel Verileriniz KANUN’un 5. maddesinde belirtilen c, ç, d, e, ve f bentlerindeki işleme şartları kapsamında ve bu Bilgilendirme Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Toplanan Kişisel Verileriniz ŞIRKET nezdinde 1 yıl boyunca muhafaza edilebilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KANUN’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel Veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda veri sahipleri:
• Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KANUN ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KANUN’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak ŞİRKET’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede ŞİRKET’e KANUN’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KANUN’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun,
Bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.